Obchodné podmienky eshopu Kreatio

Sídlo: Ing.Martin Soska, Štúrova 73/25, Tatranská Štrba, 059 41

IČO: 46360026; DIČ: 

Obvodný úrad Poprad, odbor živnostenského podnikania

(ďalej len "Predávajúci")

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na adrese

http://www.kreatio.sk/

Adresa pre doručovanie: Ing.Martin Soska, Štúrova 73/25, Tatranská Štrba, 059 41

(Ďalej len "kontaktná adresa")

Adresa elektronickej pošty: kreatio@gmail.com  (Ďalej len "kontaktný email")

Telefón: +421 905 925 906,  (Ďalej len "kontaktný telefón")

Kontaktná osoba: Ing. Martin Soska

Obchodné podmienky
 
1. Všeobecné ustanovenia
2. Predmet zmluvy
3. Povinnosti predávajúceho
4. Povinnosti kupujúceho
5. Miesto plnenia
6. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy
7. Cena a platenie
8. Dodacie lehoty
9. Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)
10. Právo na vrátenie tovaru
11. Záverečné ustanovenia
 

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho Ing. Martin Soska - eshop Kreatio. IČO: 46 36 00 26 (ďalej len "predávajúci") a jeho zákazníkov (ďalej len "kupujúci") a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.
Predávajúci dodá tovar na základe objednávky a kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii z komunikácie zákazníka v internetovom obchode www.kreatio.sk.
   

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v objednávke (ďalej len "tovar"). 
   

3. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:
  - správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
  - tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Objednaný tovar bude adekvátne zabalený. Zásielky Slovenskej pošty sú podľa rozsahu tovaru zasielané v obaloch so vzduchovou bublinkovou vrstvou, ktorá chráni predmety vo vnútri obálky alebo obalu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť:
  - za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou,
  - za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou,
  - za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa alebo autora diela) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
   

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
  - zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
  - objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
   

5. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sídlo firmy.
   

6. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti objednávky je oznámenie predávajúcemu všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Oznámenie sa môže vykonať pomocou virtuálneho obchodu alebo mailom. Na prijatie objednávky sa nevyžaduje jej formálne potvrdenie predávajúcim. Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
   

7. Cena a platenie

Ceny uvedené v internetovom katalógu sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky, prípadne zaplatením v hotovosti v prípade osobného prevzatia. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné v zmysle podmienok stanovených predávajúcim.
Platobné podmienky v rámci Slovenskej republiky:Platba vopred na číslo účtu
Platba Euro/ Zahlung Euro - Fio Banka,
IBAN: SK09 8330 0000 0021 0074 2705 , BIC: FIOZSKBASK
Platba CZK - Fio Banka,
IBAN: CZ95 2010 0000 0021 0074 2705, BIC: FIOBCZPP

pri objednávke do 50 EUR: 2.50 EUR 
pri objednávke nad 50 EUR: doručenie zadarmo

Dobierkou – zaplatíte až pri preberaní zásielky
pri objednávke do 50 EUR: 4.50 EUR 
pri objednávke nad 50 EUR: doručenie zadarmo

 Dodacie podmienky:
Prepravná spoločnosť - kuriér (ako list alebo balík)
Slovenská pošta (ako list alebo balík 1. triedy)

Slovenská pošta (ako list alebo balík 2. triedy)
Slovenská pošta dobierka (ako list alebo balík 2. triedy s platbou pri prevzatí tovaru)
   

8. Dodacia lehota

Objednaný tovar odošleme do 2 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho, resp. do 4 pracovných dní v prípade zásielky na dobierku. V prípade dlhšej dodacej lehoty Vás konatktujeme mailom alebo telefonicky. 
   

9. Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)

Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho.
Storno objednávky
Zo strany kupujúceho (zákazníka):
Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:
a) nepoškodený,
b) v pôvodnom obale,
c) nepoužitý,
d) kompletný, so záručným listom,
e) s dokladom o jeho zakúpení.
Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje sa tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a na zvukové a obrazové záznamy alebo počítačové programy, ktoré užívateľ rozbalil.
Niektoré korálky dôsledkom nadmerného ušúchania, slnečného žiarenia alebo potenias sa môžu zmeniť farbu. Reklamácia sa nevzťahuje na zmenu farby korálok. 
V prípade, že kupujúci chce vráti tovar, musí v prvom rade kontaktovať predávajúceho, ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu sídla firmy.
V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Vrátený tovar, ktorý bude predávajúcemu zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).
Zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu alebo iného dodávateľa tovaru) 
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho. 
Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Práva a nároky zo zodpovednosti za vady má kupujúci v zmysle vyššie uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka. Právo zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby prípadne opotrebenie spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru.
Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
  - po prevzatí tovaru si pokiaľ možno bez zbytočného odkladu prehliadnite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
  - upozornenie: zásielku, ktorá pri preberaní javí známky poškodenia počas prepravy /roztrhnutý obal, deformácie, diera a pod./ v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.
  - v prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom /v druhu, v množstve alebo v cene/, alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, je vašou povinnosťou predávajúceho ihneď informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
  - v prípade, že zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať doporučene späť na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.
  - upozornenie: tovar zasielajte iba balíkovou zásielkou Slovenskej pošty, dobre zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci vymenený tovar prevzal, sa nepočíta do záručnej doby. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
  

10. Právo na vrátenie tovaru

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. § 12 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zruší.

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok. Ale ak si zákazník prevezme tovar v piatok, prvý deň sa počíta pondelok.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.

Aký tovar nieje možné vrátiť?

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
  • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.kreatio.sk v deň odoslania alebo oznámenia objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním alebo oznámením objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia platných obchodných podmienok.
  Platné od 2. novembra 2015